Blog Archive

November 26, 2019

Greek Deities of the 36 Decans ("Liber Hermetis")


Signs 
Taurus 
Gemini 
Cancer 
Leo 
Vigo 
Libra 
Scorpio 
Sagittarius 
Capricorn 
Aquarius 
Pisces 
1 
Hades 
Kharis 
Tethys 
Nike 
Hephaistos 
Themis 
Erinys 
Kairos 
Ananké 
Tolma 
Osiris 
Elpis 
2 
Persephone 
Horai 
Cybele 
Herakles 
Isis 
Moirai 
Kairos 
Leto 
Kore 
Hygieia 
Phobos 
Dolos 
3 
Eros 
Litai 
Praxidike 
Hekate 
Sarapis 
Hestia 
Nemesis 
Nymphai 
Loimos 
Asklepios 
Dike 
Okeanos


No comments:

Post a Comment